Diagnózy

Vývojová dysfázie

U vývojové dysfázie se jedná o specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností až neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Můžeme se setkat s tím, že dítěti dělá problém: slovní zásoba, porozumění verbálním instrukcím, přehazování slovosledu ve větě, skloňování, časování, dítě užívá spíše kratší věty, dělá chyby v předložkových vazbách, řeč je mnohdy patlavá až nesrozumitelná (dítě může zaměňovat hlásky či slabiky ve slově, nebo je úplně vynechávat).

V neřečových oblastech se může jednat o narušení zrakového vnímání (projevující se zejména v kresebných úkolech), narušení sluchového vnímání (zde se nejedná o hluchotu, ale o narušení schopnosti rozlišovat sluchem 2 zvukově podobné hlásky), narušení paměťových funkcí, narušení orientace v čase i prostoru, narušení motorických funkcí (jemné i hrubé motoriky, ale také i motoriky obličejové).

Tyto projevy se mohou u dítěte objevovat v různé míře, nebo se některé nemusí objevovat vůbec. Např. dítě má vývojovou dysfázii, i když nemá poruchu porozumění řeči. Nebo má dítě vývojovou dysfázii, která se projevuje hlavně v chybné gramatice. Naopak v případě „neobratného“ dítěte, které není motoricky šikovné, se nemusí o vývojovou dyfázii jednat. Toto vyhodnocení a vysvětlení rodinným příslušníkům je již prací klinického logopeda.