Diagnózy

Koktavost

Jistě jste v televizi viděli nějakého herce nebo baviče předvádět koktajícího člověka. Tito lidé používají ke znázornění koktavosti opakování hlásek či slabik, např. a-a-a-ho-ho-hoj. Koktavost se ale projevuje i jinými způsoby. Člověk s koktavostí například protahuje některé hlásky (přitom nemusí přímo ko-ko-koktat). Dále může být řeč daného člověka neplynulá v důsledků tichých pauz mezi slovy – v takovém případě vkládá nepřirozené pauzy mezi slova. Nebo nedokončuje věty (protože toho již není schopen). Hodně koktavých volí při mluvení následující strategii - přesně ví, které hlásky jim činí potíže, proto při každém verbálním projevu přemýšlejí dopředu tak, aby si vymysleli větu bez slov začínajících problematickou hláskou. Toto jednání je pro koktavého velice náročné a vyčerpávájící, přestože mluví plynule. Koktavost je jedna z nejsložitějších logopedických diagnóz. Tato vada řeči velice zasahuje do sebepojetí, sebevědomí a celé osobnosti koktavého člověka. Proto buďme s koktavými trpěliví a empatičtí.